Center of Research and Innovation of Culture and Arts

ณรัก ไชยมิตร

รหัสนิสิต 

60350040

หัวข้อวิจัย: 

ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านงานจิตรกรรม starry night over the rhone ของ Vincent Willem van Gogh

พรรษชล บุญส่ง

รหัสนิสิต 

59350019

หัวข้อวิจัย: 

การประพันธ์บทเพลงสมัยใหม่ : ศึกษาผ่านกระดิ่งลม

สหภพ มีแก้ว

รหัสนิสิต 

60350137

หัวข้อวิจัย: 

การประพันธ์บทเพลงสมัยใหม่: ศึกษาผ่านแผงแป้นอักขระ

กลุ่มเทคโนโลยีดนตรี