Center of Research and Innovation of Culture and Arts

ญาณิศา ศิริบรรจงศักดิ์

รหัสนิสิต 

60350116

หัวข้อวิจัย: 

ศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน

นาย กุลวรรธน์ สังข์ภาพันธ์

รหัสนิสิต 

60350035

หัวข้อวิจัย: 

การศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวยูโฟเนียมของนายกุลวรรธน์ สังข์ภาพันธ์

กลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิค