แบบสอบถามนิสิต | คณะดนตรีและการแสดง

01

แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

02

แบบประเมินความผูกพันของนิสิตต่อคณะดนตรีและการแสดง

03

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

002.jpg
003.jpg
001.jpg

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง