แบบฟอร์มและบริการนิสิต | คณะดนตรีและการแสดง

Music and Performances for General Public Academic

จองห้องเรียน/ห้องซ้อม

การกรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องอาคาร MUPA และ ST สามารถใช้ได้เฉพาะเวลา 8:30-12:00 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อขอใช้ห้องด้วยตนเองที่สำนักงานคณะดนตรีและการแสดงในเวลา 10:00-16:30 น.

แบบคำร้องออกหนังสือ

คณะดนตรีและการแสดง

นิสิตที่มีความประสงค์จะให้ทางคณะดนตรีและการแสดง
ออกหนังสือเพื่อขออนุญาต/

ขอความอนุเคราะห์

แบบฟอร์มการขออนุมัติ
จัดกิจกรรม

(ช่วง Covid-19)

กรุณาอ่านข้อตกลงในการขออนุมัติกิจกรรมให้ครบถ้วนก่อนทำการ
ส่งแบบฟอร์ม

002.jpg
003.jpg
001.jpg

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง