โครงสร้างองค์กร | คณะดนตรีและการแสดง

Organizational Structure

Faculty of Music and Performing Arts

Office of the Dean

Office of Educational Affairs

Center of Research and Innovation of Culture and Arts

Department of Music

Department of Performing Arts

Department of Graduate Studies

Management Structure

นายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

คณะกรรมการประจำคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
และการจัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
และการพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารองค์กร

และกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษาและกิจการพิเศษ

ประธานสาขาดนตรี

ประธานสาขาศิลปะการแสดง

- Buu Performing Art Center

- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานบริการธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง

- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ

- บริการวิชาการ

- งานบริการชุมชน

- งานพัฒนานิสิต

- งานบริการวิชาการดนตรีและการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป

- งานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

สำนักงานคณบดี

 • งานบริหารทั่วไป

 • งานการเงินและพัสดุ

 • งานนโยบายและแผน

 • งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 • งานวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานจัดการศึกษา

 • งานทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน

 • งานบัณฑิตศึกษา

 • งานผลิตตำราและเอกสารวิชาการ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ

 • งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 • งานวารสารวิชาการ

 • งานบริการวิชาการ

 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • งานบริหารโครงการและจัดการแสดง

 • Company in Wall

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

 • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
 • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
 • Logo_line_circle
 • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
 • G+ - คณะดนตรีและการแสดง