ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ | คณะดนตรีและการแสดง

Center of Research and Innovation of Culture and Arts

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิชาการ

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย

แบบฟอร์มเสนอโครงการผลิตสื่อ

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง