Criterion of Peer Review | คณะดนตรีและการแสดง

Criterion of Peer Review

         1. กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพวารสารขั้นต้นจากแบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเสนอส่งบทความ
ต้นฉบับ ที่ผู้เขียนได้แนบมาพร้อมหลักฐานต่าง ๆ

         2. บทความต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบปรับแก้ให้ตรงตามรูปแบบวารสาร (การอ้างอิงบรรณานุกรม และอื่น ๆ) อีกทั้งเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ มีความสมบูรณ์และความเหมาะสมของเนื้อหาจะได้รับการอ่านพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน
จำนวน 2 คนต่อ 1 บทความ

         3. บทความที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีความเห็นสมควรให้ตีพิมพ์จะได้รับการบันทึกสถานะและเก็บรวบรวบ
ต้นฉบับที่สมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนรับทราบเป็นหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ซึ่งจะระบุปีที่และฉบับที่ตีพิมพ์

         4. ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับสมบูรณ์เมื่อกองบรรณาธิการได้เสร็จสิ้นการตรวจพิสูจน์อักษร และมีการตีพิมพ์เผยแพร่

         5. กรณีที่ผู้เขียนมีความประสงค์ต้องการยกเลิกการตีพิมพ์ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเรียนถึง “บรรณาธิการวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา” เท่านั้น

         6. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา กองบรรณาธิการจะเรียนแจ้งผู้นิพนธ์รับทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับและ
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ผลการพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้เขียนจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

         อนึ่ง กรณีที่ผู้เขียนถูกปฏิเสธการพิจารณาบทความ เนื่องจากตรวจพบการคัดลอกบทความ (Plagiarism) โดยไม่มีการอ้างอิง
แหล่งที่มา จะไม่สามารถเสนอบทความเดิมได้อีก และกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์การส่งบทความของผู้เขียนในฉบับถัดไป
จนกว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพบทความตามเกณฑ์  ที่กำหนด

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง