สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อฯ | คณะดนตรีและการแสดง

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย        :    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
            ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts Program in Media Production and Creative Culture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อปริญญาภาษาไทย        :    ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์)
            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts (Media Production and Creative Culture Management)
            อักษรย่อภาษาไทย           :    ศศ.บ (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์)
            อักษรย่อภาษาอังกฤษ       :    B.A. (Media Production and Creative Culture Management)


ปรัชญาของหลักสูตร      “หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมร่วมสมัย เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
ในการผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองที่นำความรู้ทางวิชาชีพของตนเองมาใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคม
            2. มีความรู้ในหลักวิชาด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
            3. มีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้วัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ที่มองเห็นโอกาส
ในการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาแปลงให้เกิดมูลค่าต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
            4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่แตกต่างกันในด้านความคิดและวัฒนธรรม
            5. มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนมีทักษะในการรู้เท่าทันดิจิทัล
            6. มีทักษะในการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีทักษะในการบริหารงานด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

             1. ผู้อำนวยการผลิตดนตรี การแสดงสด ละคร รายการหรืองานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ

             2. ผู้จัดการกองถ่ายละคร ภาพยนตร์และรายการ
             3. ผู้จัดการศิลปิน
             4. ผู้จัดการโรงละครและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
             5. ผู้บริหารโครงการอีเวนต์และโครงการด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
             6. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ดนตรี การแสดงและสื่อจากวัฒนธรรม
             7. นักจัดการและพัฒนาเนื้อหาในสื่อ
             8. ผู้ประสานงานกองถ่ายละคร ภาพยนตร์และรายการ
             9. ผู้ประสานงานการผลิตการแสดงสด อีเวนต์และโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง