เอกสารประกอบการเรียน | คณะดนตรีและการแสดง

Learning Document

รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง  โดย ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

 
download-logo-png.png

บทที่ 1

download-logo-png.png

บทที่ 5

download-logo-png.png

กฎหมายจัดระเบียบการเก็บค่าลิขสิทธิ์

download-logo-png.png

บทที่ 2

download-logo-png.png

บทที่ 6

download-logo-png.png

ปัญญาลิขสิทธิ์เพลงในการเรียบเรียง
เสียงประสาน

download-logo-png.png

บทที่ 3

download-logo-png.png

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558

download-logo-png.png

บทที่ 4

download-logo-png.png

คู่มือสิทธิของนักแสดง

รายวิชา ดนตรีและการแสดงปริทัศน์  โดย อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

 
download-logo-png.png

ปกนิทัศน์

download-logo-png.png

บทที่ 3

ประเภทของละคร

download-logo-png.png

บทที่ 7

กำเนิดนาฏศิลป์ไทย

download-logo-png.png

บทที่ 11 องค์ประกอบและประเภทของดนตรีไทย

download-logo-png.png

course syllabus

download-logo-png.png

บทที่ 4

องค์ประกอบของละคร

download-logo-png.png

บทที่ 8

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

download-logo-png.png

บทที่ 1

ดนตรีและการแสดงกับบริบทสังคม

download-logo-png.png

บทที่ 5

ดนตรีตะวันตก

download-logo-png.png

บทที่ 9

นาฏยภาษานาฏศิลป์

download-logo-png.png

บทที่ 2

ศิลปะการละคร

download-logo-png.png

บทที่ 6 องค์ประกอบและประเภทของ

ดนตรีตะวันตก

download-logo-png.png

บทที่ 10

ดนตรีไทย

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง