คณะผู้บริหาร | คณะดนตรีและการแสดง

Board of Directors

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดี

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จันทนา  คชประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์คอลิด  มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ

ดร.โคจิ  นากาโน

ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง